دوره و شماره: دوره 34، شماره 34 - شماره پیاپی 1838، اسفند 1386 
اثر شیوه‌های مختلف تمرین ذهنی بر زمان واکنش زنجیره‌ای

داود حومینیان؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ نیکو خسروی؛ جمال فاضل