1. با توجه به رای اعضاء هیات تحریریه نشریه در رد یا قبول مقاله ها آزاد است .
2. مقاله های رسیده مسترد نمی شود.

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 39، شماره 0 - شماره پیاپی 1000369، اسفند 1387 

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی


آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران

دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی