اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سيدنصراله سجادي

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

nsajjadiatut.ac.ir