تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعة اثر نوع تمرین و استروژن بر یکی از شاخص‌های التهابی پیشگویی‌کنندة بیماری قلبی عروقی (پروتئین واکنش‌دهندة C) و برخی دیگر از عوامل خطرزا (چربی‌ها و لیپوپروتئین‌های سرم) در زنان مسن بود. به همین منظور از میان داوطلبان شرکت در این تحقیق 71 فرد واجد شرایط انتخاب شدند. از این بین، 11 نفر از کسانی که استروژن مصرف می‌کردند برای گروه استروژن جدا شدند و بقیه به صورت تصادفی به سه گروه تمرینی (پیاده‌روی، حرکت در آب و تمرین با وزنه) (هر گروه 16 نفر) و یک گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. چهار روز قبل از شروع مراحل اجرایی آزمون، اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک و فیزیولوژیکی از کلیة گروه‌ها انجام شد و روز قبل از شروع برنامه از آزمودنی‌ها به صورت ناشتا (حداقل 12 ساعت) خونگیری به عمل آمد. سه گروه تمرینی به مدت دو ماه در روزها و ساعت‌های مشابه زیر نظر مربی با شدت و مدت معین تمرین‌های خود را انجام می‌دادند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد مقدار CRP در پیش و پس آزمون سه گروه تمرینی کاهش داشت که این کاهش معنی‌دار نبود. لیکن نتایج مقادیر چربی‌ها و لیپوپروتئین‌ها حاکی از تغییرات معنی‌دار در VLDL , LDL TG, TC,در گروه‌های تمرینی بود. در مجموع می‌توان گفت فعالیت ورزشی می‌تواند تأثیرات مثبت بر عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان مسن ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها