تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر،‌بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر است. به این منظور 50 نوجوان پسر با میانگین سنی 48/17 در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند. نخست قبل از بازی متغیرهای مربوط به انگیختگی شامل فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و درجة حرارت بدن اندازه‌گیری و سپس آزمودنی‌ها به مدت 30 دقیقه به بازی‌های مربوط به گروه خود (بازی کانتراسترایک برای گروه خشن و بازی فیفا 2005 برای گروه غیرخشن) پرداختند. متغیرهای مورد تحقیق در دقیقه 15 بازی و سپس بلافاصله پس از بازی نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد بازی رایانه‌ای خشن موجب افزایش معنی‌داری در انگیختگی فیزیولوژیک شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضربان قلب و تعداد تنفس می‌شود اما بر روی درجة حرارت بدن تأثیر معنی‌داری ندارد. در حالی که بازی رایانه‌ای غیرخشن بر روی هیچ‌کدام از متغیرهای انگیختگی تأثیر معنی‌داری نداشته و سبب افزایش انگیختگی فیزیولوژیک نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها