مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی (مشکلات مربوط به رفتار دانش‌آموزان و سایر عوامل آموزشی) در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی است. این تحقیق از نوع توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که از مقالة (Mc Cormack, 1997) با اعتبار 87 درصد استخراج و ترجمه شد. ضریب پایایی این پرسشنامه با تغییراتی اندک، در یک مطالعه راهنما روی 50 نفر از معلمان، با روش آلفا، کرونباخ 86 درصد به دست آمد. جامعة آماری تحقیق 141 معلم تربیت بدنی مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر رشت بودند که 108 نفر (59/76 درصد) در تحقیق شرکت کردند و پرسشنامه‌ها را به طور کامل بازگرداندند. در تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از برنامة‌ رایانه‌ای SPSS و آزمون t مستقل، F و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی‌داری (05/0? P) استفاده شد. نتایج نشان داد که مشکلات مربوط به رفتار دانش‌آموزان در مدارس به ترتیب بی‌نظمی، پرخاشگری و عدم انگیزه (تنبلی) است و این مشکلات در مدارس محروم کمتر از مدارس برخوردار از امکانات ورزشی است. از بین مشکلات مربوط به سایر عوامل آموزشی، عامل امکانات و معلم بالاترین اولویت را داشت. مشکلات مربوط به تأثیر سایر عوامل آموزشی از دیدگاه معلمان با سابقة زیر 10 سال بیشتر از معلمان با سابقة 20 – 11 سال و بالای 20 سال بود. در ضمن از دیدگاه معلمان زن، مشکلات رفتاری در مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه است. باتوجه به نقش عامل امکانات از دیدگاه معلمان و شیوع مشکلات رفتاری دانش‌آموزان ، این موضوع به تحقیقات بیشتری برای بررسی روش‌های کلاس‌داری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها