تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری‌های قلبی عروقی در مردان چاق

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری قلبی عروقی در مردان چاق است. به همین منظور 24 نفر (16 مرد چاق و 8 مرد لاغر) با دامنة سنی 48 – 35 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه سوم هم مردان لاغر بودند. از همة آزمودنی‌ها در حالت ناشتایی خونگیری (5 سی‌سی) به عمل آمد. گروه آزمایش 13 هفته هر هفته 3 جلسه تمرین‌های هوازی داشتند. برنامة تمرین‌های هوازی شامل دویدن در سالن با شدت 85 – 75 درصد حداکثر ضربان قلب بود. نتایج نشان داد تمرین‌های هوازی سبب کاهش معنی‌دار WBC و CRP در مردان چاق می‌شود (05/0 = ?). همچنین مشخص شد در حالت پایه غلظت‌های سرمی WBC و CRP در مردان چاق به طور معنی‌داری بیشتر از مردان لاغر است. می‌توان گفت انجام تمرین‌های هوازی سبب کاهش شاخص‌های التهابی و احتمالاٌ کاهش خطر حوادث قلبی عروقی بعدی در مردان چاق می‌شود.

کلیدواژه‌ها