مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعة حاضر،‌ مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی بود. به این منظور 285 نفر از کشتی‌گیران تیم ملی (جوانان آزاد 70 = n، جوانان فرنگی 71 = n، بزرگسالان آزاد 73 = n، بزرگسالان فرنگی 71 = n) که طی یک سال گذشته به اردوهای تمرینی برای شرکت در مسابقات آسیایی، جهانی، المپیک و تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی دعوت شده بودند، به طور غیرتصادفی و هدفدار در چهار گروه بررسی شدند. برای بررسی نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران از پرسشنامة SASI Psych استفاده شد. پس از تعیین شاخص‌های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد و هنجار درصدی، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) شش مهارت روانی کشتی‌گیران در چهار گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که در چهار مهارت روانی انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس و هدف‌‌چینی اختلاف معنی‌داری در بین آزمودنی‌های چهار گروه وجود ندارد (01/0 P<) و اختلاف مشاهده شده در دو عامل کنترل روانی و تصویرسازی ذهنی (01/0 P<‌و 5/3 = F) معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها