بررسی تأثیر شیوة زندگی بر وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله, توصیف شیوة زندگی و وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا و ارتباط آنها با یکدیگر بود. بدین منظور تمام دانشجویان (261 زن) دانشگاه الزهرا که در نیمسال دوم تحصیلی 83-1382 واحد تربیت بدنی (1) را
می گذراندند, به صورت هدفمند انتخاب شدند. بنابراین جامعة آماری منطبق بر نمونة آماری بود. پرسشنامة محقق ساخته شیوة زندگی توسط شرکت کنندگان تکمیل و وضعیت بدنی دانشجویان تحت آزمون استاندارد نیویورک از طریق دستگاه اسپاندیلومتر و صفحة شطرنجی بررسی شد. در تجزیه و تحلیل داده ها, از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد نزدیک به نیمی از آزمودنی ها کیف خود را با شانة راست بدن حمل می کنند و وزن کیف بیش از نیمی از آنها متوسط بود. بیشتر دانشجویان در هیج فعالیت بدنی شرکت نداشتند و حدود 30 درصد آنها از کفش های ورزشی استفاده می کردند. حدود نیمی از آنها کمردرد, درد عضلات پشت, سرشانه و گردن داشتند. بیش از نیمی از آنها هنگام استراحت به صورت چهارزانو می نشستند. بیشتر آنها دارای افت شانه در سمت راست بودند. بین وضعیت نشستن دانشجویان به هنگام مطالعه با پای پرانتزی, نحوة حمل کیف با افت شانه, وضعیت خوابیدن با پشت گود و گرد, نوع کفش با شست کج و همچنین بین ورزش و دردها کمر و عضلات شانه ارتباط معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها