بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

امروزه ارتقای سطح بهره‌وری در ورزش یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مدیران ورزشی محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل مهم و اساسی بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی از دیدگاه مدیران است. به این منظور عوامل مؤثر در بهره‌وری سازمان‌های ورزشی با استفاده از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بررسی شد. تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی و از شاخة تحقیقات میدانی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق‌ساخته شامل 39 پرسش بود که در هشت حیطه طراحی شد. پس از تعیین روایی و نیز تأیید پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (83/0 = ?)، در بین گروه نمونه شامل 69 نفر از مدیران سازمان‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی شهر اصفهان توزیع و سپس داده‌ها گردآوری شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری و از آزمون فریدمن برای مقایسة میانگین‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل درون‌سازمانی بیشتر از عوامل برون‌سازمانی در ارتقای سطح بهره‌وری سازمان‌های ورزشی نقش دارند (0001/0 = P، 91/5 = F). همچنین نتایج نشان داد هدف‌گذاری برای برنامه‌های ورزشی، آموزش نیروهای انسانی و اصلاح ساختارهای سازمانی بیشترین تأثیر را در بهره‌وری سازمان‌های ورزشی دارد.

کلیدواژه‌ها