تعداد مقالات: 416
2. تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر سید رضا عطار زاده حسینی؛ دکتر اسماعیل ابراهیمی؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی


3. آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر مهدی نمازی زاده؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ مهران سررشته؛ حمید صالحی


4. بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه مغز

دوره 15، شماره 15، فروردین 1382

دکتر حسن عشایری؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ پونه مختاری


5. مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی


8. بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه

دوره 11، شماره 11، فروردین 1381

دکتر فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ مهدی متقی پور


9. اثر اندازه های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانه

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ صفورا صباغیان


10. افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384

دکتر سید محمد حسین رضوی


11. بررسی رابطه بین سابقه ورزشی و تحلیل رفتگی دوندگان سرعت و استقامت بانوان تهران

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ پدیده بلوری زاده


12. بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر توراندخت امینیان؛ امیر حسین حقیقی


13. اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

دوره 18، شماره 18، دی 1382

دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر معصومه شجاعی


19. حرکت :زیر بنای تربیت بدنی وورزش

دوره 1، شماره 1، تیر 1378

دکتر اصغر خالدان


20. تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ آذرمیدخت آذری حمیدیان


21. تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 2، مهر 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ داریوش مفلحی


22. اثرتمرینات ورزشی هوازی برروی عملکرد قلب بیماران سکته ی قلبی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی


25. بررسی نظرهای مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

دکتر محمد احسانی؛ سمانه شمسی پور