تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

نویسندگان

چکیده

هدف ازاین مطالعه اندازهگیری وبررسی نیروها وزوایا در مراحل مختلف حرکت وارو به همراه دو مرحله مقدماتی آن شامل دورخیز وپیچ می باشد.در این تحقیق بدون استفاده از صفحه نیرووالکترومایوگرافی به روشی غیر مستقیم با استفاده از مدل ریاضی متغیرهای سینماتیکی در سه مرحله کار مورد اندازه گیری قرار گرفته وبا استفاده از روش های آماری ارتباط آنها با یکدیگر سنجیده شد.آزمودنی ها از 15 ژیمناستیک پسر با دامنه ی سنی 2? 11 سال عضو تیم ژیمناستیک استان گیلان تشکیل شده بودند.اجراها توسط یک دوربین ویدئویی HZ 25 فیلمبرداری می شد.به این ترتیب از طریق سینماتیک دوبعدی وتجزیه وتحلیل بیومکانیکی مشخصه های با ارزشی به دست آمدکه با نتایج به دست آمده توسط سیستم های پیشرفته مطابقت دارد.
در این تحقیق علاوه بر اندازه گیری سعی برآن بود که ارتباطی منطقی بین متغیرها حاصل شود .براساس نتایج به دست آمده ،همبستگی بسیار بالایی میان ارتفاع پرواز ومتغیرهایی از قبیل زوایه تیک آف ،سرعت تیک آف ،نیروی عضلات پا در تیک آف ومسافت وجود دارد .در رابطه با یافته های تحقیق می توان گفت که سرعت تیک آف یک عامل تکنیکی بسیار مهم برای پیشرفت مهارت است .اگر این سرعت با زوایه مناسبی از پرواز بهسمت بالا ترکیب شود می تواند تاثیر عمده ای بر اجرای مهارت داشته باشد .داشتن زاویه پروازمناسب می تواند نیروی عکس العمل مؤثری را به همراه داشته باشد که در کسب ارتفاع لازم جهت اجرای مهارت مفید واقع شود.از طرفی زاویه فرود در داشتن فرودی مناسب همراه با تعادل مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها