اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

نویسندگان

چکیده

زمان واکنش RT عاملی بسیار مهم در اجرای ماهرانه است یکی از عوامل اثر گذار بر RT پیش نشانه است نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل نشان داده است RT به صورت تابعی از میزان اطلاعات پیش نشانه کاهش می یابد ولی اکثر این تحقیقات بر روی تکالیف هدف گیری انجام شده است تحقیق حاضر به منظور آزمودن این فرضیه که RT در یک تکلیف تولید نیرو تابعی از تعداد پارامترهای پیش نشانه شده است یک طرح تحقیق 3 عاملی آمیخته بر روی 16 ( 8 مرد و 8 زن) دانشجوی داوطلب غیر ورزشکار و راست دست در دامنه سنی 20 تا 25 سال اجرا شد آزمودنی ها طی 5 جلسه در روزهای متوالی در مجموع 2400 کوشش ( هر جلسه چهار دسته 120 کوششی ) را با استفاده از دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر در وضعیت های دارای تعداد پیش نشانه مختلف 3-0 انجام دادند تکلیف مورد نظر مستلزم تولید نیروی ایزومتریکی معین 3 یا 6 کیلوگرم به سمت داخل یا خارج و با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارائه پیش نشانه و محرک بود RT ازمودنی ها در سطوح مختلف متغیر مستقل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس سه عاملی ( تعداد پارامترهای پیش نشانه شده * جنس * جلسه ) با سنجش هایمکرر 2 عامل تعداد پارامترهای پیش نشانه شده و جلسه روز تجزیه و تحلیل شد نتایج نشان داد با افزایش تعداد پارامترهای پیش نشانه شده RT به طور معنی داری کاهش یافت 05/0>P اثر اصلی جنس و جلسه معنی دار نبود 05/0

P

کلیدواژه‌ها