گرایش های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تحلیل عناصر خلاقیت ( انعطاف و سیالی و ابتکار و بسط) و رابطه آن با مدیریت تضاد در مدیریان سازمان تربیت بدنی ووزارت علوم تحقیقات و فناوری و ارائه الگوی تعاملی عناصر خلاقیت و شیوه برخورد با تضاد صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت بدنی 75 نفر و وزارت علوم تحقیقات و فناوری 85 نفر تشکیل می دهند ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی پرسشنامه مدیریت تضاد را بینز پرسشنامه ویژگی های شخصی مدیران است نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در مجموع در دو سازمان مورد مطالعه میان عناصر خلاقیت و شیوه های تضاد رابطه معنی داری وجود دارد آزمون خی دو نشان می دهد بیشتر مدیران سازمان تربیت بدنی 3/68 در صد در مواجهه با تضادهای درون سازمان نخست از روش اجتناب عدم مقابله و 3/29 در صد آنها از روش کنترل ( رقابتی ) و 4/2 درصد مدیران این سازمان از روش راه حل گرایی ( همکاری و مصالحه) بهره می جویند

کلیدواژه‌ها