تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C‹100 و200 میلی گرم› بر توان هوازی‹Vo2max› وتوان بی هوازی ،تعداد 60 نفر از دانشجویان مرد دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه گیلان ،به طور غیر تصادفی انتخاب وبه طور تصادفی در سه گروه قرار گرفته ،که از این تعداد، تنها 51 نفر به مراحل پایانی عملیات آماری راه یافتند میانگین سن،وزن وقد آزمودنی ها به ترتیب 95/1 ? 5/22 سال و 4/7 ? 07/68 کیلوگرم و7/5 ? 43/175 سانتی متر بوده است.
طول مصرف ویتامین C که برای گروه های آزمایشی در نظر گرفته شد ،یک دوره ی هفت روزه بود که گروه یک ،روزانه مقدار 100 وگروه دو 200 میلی گرم ویتامین C وگروه سوم ‹کنترل› طی همین مدت ،ماده دارونما مصرف می کردند.
آزمون هایی که در این تحقیق اعمال شد 1)آزمون پله آستراند،برای ارزیابی توان هوازی 2)آزمون پرش عمودی ‹سار جنت›جهت ارزیابی توان بی هوازی آزمودنی ها بوده است. برای به دست آوردن اطلاعات خام ،امتیازات حاصله از اندازه گیری توان هوازی وبی هوازی آزمودنی ها قبل وبعد از یک دوره ی هفت روزه مصرف ویتامین C توسط محقق،جمع آوری شده وبعداز تجزیه وتحلیل آماری براساس تجزیه وتحلیل واریانس یک طرفه ‹ANOVA› در سطح 5% = a وبا ضریب اطمینان 95 درصد ،نتایج زیر حاصل شد.تجزیه وتحلیل اماری ،مؤید این مطلب است که بین تاثیر مصرف روزانه 100 و200 میلی گرم ویتامین C وماده دارو نما برتوان هوازی در جامعه ی مورد نظر تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود ندارد وهمچنین معلوم شد که بین تاثیر مصرف روزانه 100 و200 میلی گرم ویتامین C وماده دارو نما برتوان هوازی از لحاظ آماری در جامعه ی مورد نظر ،تفاوت معنی داری وجود ندارد .
بنابراین محقق نتیجه می گیرد که مصرف روزانه ی مقادیر 100 یا 200 میلی گرم ویتامین C به مدت یک هفته ،هیچ گونه تاثیری مبنی بربهبود توان هوازی وبی هوازی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه گیلان ندارد.

کلیدواژه‌ها