بررسی نظرهای مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی راهکارهای جذب مشتری توسط سالن های بدنسازی ویژه بانوان شهر اصفهان بوده است .

کلیدواژه‌ها