رابطه فرهنگ سازمانی به بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به رابطه شاخص های فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی و مدیران ستادی مستقر در اداره کل تربیت بدنی دختران و پسران می پردازد بدین منظور 77 نفر از این مدیران در تحقیق شرکت داشتند که حدود 70 در صد از جامعه تحت بررسی را تشکیل می دادند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی (41 سئوال ) و پرسشنامه بهره وری 22 سوال بود شایان ذکر است که به دلیل بودن پرسشنامه ها از اعتبار محتوی و پایانی برخورداند تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور و نیز بین شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی خلاقیت ریسک پذیری و رهبری و حمایت انسجام و یکپارچگی کنترلف و هویت سیستم پاداش و سازش با پدیده های تعارض با بهره وری همبستگی مثبت و معنی داری و جود دارد فقط بین یکی از شاخص های فرهنگ سازمانی یعنی الگوی های ارتباطی با بهره وری رابطه معنی داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها