ویژگی های فردی ،سوابق تحصیلی، ورزشی وشغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی

نویسنده

چکیده

هدف ازاین پژوهش، توصیف ویژگی های فردی ، تحصیلی، ورزشی وشغلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی بوده است.به همین منظور کلیه ی دانشجویان شش دانشگاه کشور درنیمسال 75-76 به عنوان جامعه ی نمونه برگزیده وپرسشنامه ای شامل هجده سوال بین آنان توزیع ،تکمیل وجمع اوری شد.98 درصد دانشجویان ‹122 نفر› به پرسشنامه پاسخ دادند. با استفاده از نرم افزارEPI6 اطلاعات در رایانه ثبت ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .این تحقیق نشان داد که 25 درصد کل دانشجویان دختر و55 درصدشان متأهل بودند، سن 60 درصدآنان بین 26 تا31 بوده است.2/26 درصد دانشجویان اهل تهران بودند. رشته ی تحصیلی مقطع دیپلم 86 درصد دختران و59درصد پسران ،تجربی بوده. معدل کارشناسی 89 درصد دانشجویان بین14 تا 17 بود؛35 درصد پذیرفته شدگان در بار نخست شرکت در آزمون پذیرفته شدند. 4/2 درصد آنها جز کادر آموزشی دانشگاه ها بودند.

کلیدواژه‌ها