میزان تناسب دروس دوره ی کاردانی تربیت بدنی با نیازهای شغلی دبیران این رشته

نویسندگان

چکیده

درس تربیت بدنی تا حد زیادی موجب سلامت جسمانی وروانی دانش آموزان می شود وبه موفقیت آنها در سایر درس ها نیز کمک می کند . متاسفانه اجرای این درس در مدارس وئبا مشکلات زیادی روبروست که مانع تحقق هدف های این درس می شود . از مهم ترین مشکلات این درس ،پایین بودن مهارت وتخصص معلمان آن می باشد،که متاثر از آموزش آنان است.از این رودراین تحقیق ،برنامه های درسی دوره ی کاردانی تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه یآماری این تحقیق ،کلیه دبیران فارغ التحصیل دوره ی کاردانی تربیت بدنی ‹150 نفر› وکلیه کارشناسان ‹دست اندرکاران ›تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان ‹15 نفر› می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از دبیران از پرسشنامه ی محقق ساخته ای با 43 سوال بسته پاسخ وسه سوال باز پاسخ در مورد کارشناسان ،از مصاحبه ای با شش سوال کلی استفاده شده است.
از بررسی یافته های تحقیق مشخص شد دبیران وکارشناسان ،معتقد به ناکافی بودن درس های ورزشی این دوره هستند ،لیکن در مورد درس های مرتبط با ورزش ،مانند کمک های اولیه ودرس های مربوط به حرفه ی معلمی ،دیگاه های دبیران وکارشناسان متفاوت است .

کلیدواژه‌ها