پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان شرکت کننده

نویسنده

چکیده

هدف تحقیق حاضر عبارت بود از توصیف نظر داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان تهران سال 1379 درباره سطح رشته های ورزشی در دانشگاه ها و اشکالات مهمی که د رراه رشد و گسترش آن ها د راین موسسه ها وجود دارد از دیگر اهداف تحقیق محاسبه شاخص های آمار توصیفی برای ورزش های رکوردی و امتیازی این المپیاد و تهیه نورم های استاندارد برای آن ها بوده است در ضمن تعیین مقام های اول تا ششم دانشگاه های شرکت کننده در هر یک از رشته های پنجمین المپیاد های ورزشی دانشگاهی برای زنان و مردان و همچنین رده بندی نهایی دانشگاه ها تا مقام بسیتم در کل رشته ها در این المپیاد بوده است جامعه تحقیق را سرپرستان مربیان افراد فنی و اجرایی مسابقات و دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزش یدانشجویان کشور در سال 1379 تشکیل می دادند که در مجموع از المپیاد زنان 1531 نفر (63/3 در صد) و از المپیاد مردان 2257 نفر (58/4 د رصد ) به طو رکامل در تحقیق شرکت کردند نتایج نشان می دهد ضعیف ترین رشته های ورزشی در گروه زنان ژیمناستیک و تیر اندازی و در دسته مردان ژیمناستیک هندبال بسکتبال کشتی فرنگی و تکواندو است در رده بندی کلی در دسته زنان دانشگاه های تهران پیام نور و شیراز مقام های اول تا سوم و در المپیاد مردان دانشگاه های تهران پیانم نور و تربیت معمل تهران این مقام ها را داشته اند

کلیدواژه‌ها