مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه شش بعد رفتار حمایتی مدیر( تناسب دستمزد و عدالت کاری و مدیریت و تمرین و مسابقه و مشارکت در تصمیم گیری وحفظ استقلال مربی تامین بودجه وارزیابی عملکرد ) از دیدگاه مربیان و مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور است 193 مربی 77 زن و 116 مرد از بین 346 مربی رسمی و 42 مدیر از بین 54 مدیر تربیت بدنی و فقوب رنامه دانشگاه ها در تحقیق شرکت داشتند ابزار تحقیق از یک پرسشنامه رفتار حمایتی SB شامل 29 سئوال هفت ارزشی لیکرتی از نمره یک بسیار کم تا نمره هفت بسیار زیاد تشکیل شده بود روایی آزمون اصلی با 45 سوال توسط 11 نفر مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما روی 25 مربی ضریب پایانی آن 95 در صد محاسبه شد اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری در محل مسابقات سراسری سال 1378 و گردهمایی مدیران جمع آوری و با آزمون ANOVA تی و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شده است نتایج نشان داد که در هر شش عامل رفتاری مدیران تربیت بدنی رفتار حمایتی خود را بیشتر ار مربیان در نظر گرفته اند و تفاوت بسیار بارزی بین دیدگاه های دو گروه وجود دارد بیشترین تفاوت معنی دار و فاصله بین دیدگاه مربیان و مدیران در عامل عدالت کاری و رفتار منصفانه شغلی و کمترین تفاوت معنی دار و فاصله بین دیدگاه این دو گروه در عامل دستمزد و مزایای مربیان مشاهده شده است بنابراین کاملا آشکار است که تقویت رفتار عدالت کاری و شغلی مدیران بعنوان بخشی از حمایت های عاطفی و اجتماعی در واحدهای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های کشور بسیار ضروری است

کلیدواژه‌ها