بررسی هزینه ها ومقایسه ی کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور وحضوری

نویسنده

چکیده

آموزش از راه دور ،نظام نوین آموزشی است که کشورهای مختلف ،بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی واجتماعی خود، از آن در رشته ها وسطوح مختلف آموزشی بهره مند شده اند. موضوع کیفیت آموزشی فراگیران آموزش از راه دور واقتصادی بودن این نظام آموزشی در مقایسه با آموزش حضوری ،یکی از مسائل مهم ومورد بحث متولیان آن است. این مقاله به بررسی هزینه ها ومقایسه ی کیفیت آموزش تربیت بدنی درنظام حضوری وراه دورایران می پردازد.دراین مطالعه، همبستگی وتاثیر رفتار ورودی توسط دو متغیر نمره ی نظری وعملی آزمون ورود به دانشگاه‹کنکور› ومعدل دیپلم متوسطه با کیفیت آموزشی بررسی شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در رشته ی تربیت بدنی در دوره ی اول پذیرش دانشجو سرانه ی آموزشی نظام از راه دور 2/5 برابر بالاتر از آموزش حضوری بوده است.هزینه اموزش از راه دور،تحت تاثیر تعداد دانشجو قرار دارد وبا افزایش تعداد فراگیران ،سرانه ی آموزشی به شدت کاهش می یابد. با پذیرش455 نفر،سرانه ی دو نظام تقریباً همسطح است وبا بیش ازاین تعداد،سرانه ی آموزش از راه دور کاهش می یابد. دربخش مقایسه کیفیت آموزشی ،مشخص شد که دانشجویان نظام از راه دور با پیشینه ی علمی ضعیف تری وارد دانشگاه می شوندکه این تفاوت از نظر آماری معنی دار است .به علاوه ،بین پیشینه ی علمی وکیفیت آموزشی همبستگی مثبت ومعنی داری وجود دارد.نتایج نهایی پژوهش نشان می دهدکه به رغم بالاتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام ازراه دوردردروس نظری با ماهیت علوم انسانی وعلوم پایه از کیفیت آموزشی بالاتری برخوردارند .

کلیدواژه‌ها