دوره و شماره: دوره 31، شماره 31 - شماره پیاپی 1727، شهریور 1386 
بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز خصوصی پیش دبستانی

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ مهرعلی همتی نژاد؛ الهام محمودی فرد