بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

نویسندگان

چکیده

هدف‌ از این‌ تحقیق ‌بررسی ‌تأثیر 12 روز بی‌تمرینی ‌بر ظرفیت‌های ‌هوازی‌، بی‌هوازی ‌و عملکرد شناگران ‌نخبة‌کشور است‌. به‌این ‌منظور تمامی 15 ‌شناگر پسر نخبة‌ کشور که ‌در اردوی ‌آمادگی ‌تیم ‌ملی ‌برای ‌شرکت ‌در مسابقات ‌قهرمانی ‌ردة ‌سنی ‌آسیا (سال 82‌) حضور داشتند، به ‌عنوان ‌آزمودنی ‌در نظر گرفته ‌شدند. کلیة ‌آزمودنی‌ها تحت 12 ‌روز بی‌تمرینی ‌قرار گرفتند. از آزمون ‌400 متر شنای ‌زیر بیشینه ‌و آزمون 100 ‌متر بیشینه ‌برای ‌برآورد ظرفیت ‌هوازی‌آزمودنی‌ها از طریق ‌محاسبة ‌V4 و نیز از آزمون‌ 100 متر بیشینه ‌از طریق ‌تعیین ‌بیشینه‌تولید لاکتات ‌برای ‌برآورد ظرفیت‌بی‌هوازی ‌آزمودنی‌ها استفاده‌شد. این ‌آزمون‌ها به ‌صورت ‌پیش‌ و پس‌آزمون ‌نسبت ‌به ‌دورة ‌بی‌تمرینی ‌انجام ‌شدند. روش‌آماری ‌مورد استفاده ‌در این ‌تحقیق ‌آزمون‌t همبسته ‌ بود. نتایج ‌این ‌تحقیق ‌حاکی ‌از آن ‌است‌ که ‌در هیچ ‌یک ‌از ظرفیت‌های ‌هوازی‌، بی‌هوازی و عملکرد شناگران ‌نخبه ‌پس ‌از اعمال ‌ 12 روز بی‌تمرینی‌، تفاوت ‌معنی‌داری‌ وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها