تاثیر تمرینات هوازی بر ساختار و عملکرد قلب معلولین ضایعه نخاعی

نویسنده

چکیده

در این‌ تحقیق ساختار و عملکرد قلب ‌ورزشکاران ‌و غیرورزشکاران‌ معلول ‌ضایعة ‌نخاعی ‌و تأثیر یک‌ برنامة‌ منتخب‌ هوازی‌ روی 48 نفر از آنان ‌مورد مطالعه‌ و مقایسه‌ قرار گرفت‌. ورزشکاران‌ از رشتة‌ دو و میدانی‌، در مادة ‌پرتاب‌ها، و در سطوح ملی‌ و استانی ‌و غیرورزشکاران‌ از آسایشگاه‌ معلولان ‌و سالمندان‌ کهریزک‌ انتخاب ‌شدند آزمودنی‌های ‌گروه ‌تجربی ‌تمرین‌های ‌منتخب‌ هوازی‌ را انجام‌ دادند. این‌ گروه سه ‌جلسه ‌در هفته ‌تمرین ‌داشتند. گروه‌ کنترل ‌تمرین‌های‌ خاصی ‌انجام ‌نمی‌دادند. آزمون‌ اکوکاردیوگرافی ‌و Spectral Doppler برای‌ مطالعة ‌ساختار و عملکرد قلب‌ آزمودنی‌ها در دو نوبت‌ قبل ‌از تمرین‌ و پس‌ از آن ‌انجام ‌شد. مقایسة‌ ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران و غیرورزشکاران معلول ضایعة نخاعی پیش از انجام برنامة تمرینی نتایج خاصی را نشان داد و در ادامة مقایسة متغیرهای ‌مذکور پس‌ از انجام ‌برنامة ‌تمرینی ‌تغییرات‌ قابل‌ توجهی‌ از نظر آماری ‌در متغیرهای ‌مورد مطالعه‌ مشاهده ‌نشد (05/0 < P ).