وضعیت آموزش ، نیروی انسانی ، امکانات ، تاسیسات و بودجه برای ارائه دروس تربیت بدنی عمومی 1و2 در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 3 کشور از دیدگاه مدیران گروه ، مدرسان و دانشجویان

نویسندگان

چکیده

: هدف ‌از این‌ تحقیق‌، توصیف‌ وضعیت ‌آموزش‌، نیروی ‌انسانی‌ (مدرسان‌)، امکانات ‌و اماکن ‌و تأسیسات‌ و بودجه‌ برای ارائة دروس‌ تربیت‌بدنی عمومی‌1 و 2 در واحدهای‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی ‌منطقة‌ 3 کشور بود. به‌ این ‌منظور از روش‌ توصیفی ‌برای‌ انجام ‌تحقیق‌ استفاده‌ شد و داده‌ها به ‌روش ‌میدانی‌ جمع‌آوری ‌گردید. نمونة‌ آماری‌ شامل 15 ‌مدیر گروه‌های ‌آموزشی‌، 121 مدرس‌ و 2524 دانشجو (1335 دانشجوی‌ دختر و 1189 دانشجوی‌ پسر) بود. برای‌ جمع‌آوری ‌داده‌ها از پرسشنامه‌های‌ محقق ‌ساخته ‌شامل‌ سؤال‌های ‌باز و بسته ‌استفاده‌ شد. یافته‌های ‌تحقیق ‌نشان ‌داد: 1. بین‌ دیدگاه‌ مدیران ‌گروه‌، مدرسان ‌و دانشجویان‌ در مورد اهمیت ‌برنامة‌ آموزشی‌، هماهنگی ‌مدرسان ‌با اهداف ‌آموزشی‌ و کافی ‌بودن ‌یا نبودن‌ ساعت زمان ‌اجرای ‌دروس ‌تربیت‌بدنی ‌عمومی‌ و نیز نسبت‌ تخصیص ‌بودجة ‌سرانه ‌با تعداد دانشجویان‌، تفاوت ‌معنی‌داری ‌وجود دارد. 2. بین‌ دیدگاه‌ مدیران‌ گروه‌، مدرسان‌ و دانشجویان ‌دربارة ‌تناسب ‌تعداد دانشجویان ‌با امکانات‌ و تأسیسات‌ ورزشی ‌و تناسب ‌بین ‌تعداد مدرسان ‌با تعداد دانشجویان‌ هر کلاس‌ و نیز بین ‌دیدگاه ‌مدیران ‌گروه‌ و مدرسان در خصوص کیفیت ‌آموزش ‌نظری‌ دروس‌ تربیت‌بدنی ‌عمومی‌، تفاوت ‌معنی‌داری ‌وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها