بررسی نقش مدیران مدارس در توسعه و تعمیم ورزش آموزشگاه های استان آذربایجان شرقی

نویسنده

چکیده

: پژوهش حاضر نقش مدیران مدارس‌ را در توسعه‌ و تعمیم ‌ورزش‌ آموزشگاه‌های ‌استان ‌آذربایجان ‌شرقی ‌مورد بحث ‌و بررسی‌ قرار می‌دهد. به ‌این ‌منظور از بین ‌همة ‌مدیران ‌و معلمان ‌کلیة ‌مقاطع ‌تحصیلی ‌استان آذربایجان‌ شرقی ‌منطقه‌ 5 و 5 ناحیه‌، 361 نفر به‌طور تصادفی ‌انتخاب ‌شدند. داده‌ها به ‌وسیله ‌پرسشنامه ‌جمع‌آوری ‌و از طریق‌روش‌های‌آماری ‌همبستگی ‌تجزیه ‌و تحلیل‌شدند. نتایج‌نشان ‌داد که ‌بین ‌نقش ‌مدیران‌(سبک‌رهبری‌، تصمیم‌گیری‌، هماهنگی‌، قدرت‌، هدایت ‌و رهبری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت ‌و کنترل‌، اطلاعات ‌علمی ‌و عملی‌) و توسعه‌و تعمیم ‌ورزش‌در مدارس‌ابتدایی‌، راهنمایی‌و متوسطه‌، همبستگی ‌معنی‌دار و مثبتی‌وجود دارد و صرفاً در مورد قدرت ‌با توجه‌به‌معنی‌دار نبودن‌، همبستگی ‌دیده ‌نشد. بنابراین ‌مدیران‌مدارس ‌می‌توانند به ‌طور مؤثری ‌در توسعه‌و تعمیم ‌ورزش ‌مدارس ‌نقش ‌داشته‌باشند

کلیدواژه‌ها