بررسی تاثیر 8 هفته تمرین های هوازی بر لیپوپروتئین های خون زنان غیر ورزشکار 50-30 ساله شهر اهواز

نویسنده

چکیده

هدف ‌از این ‌تحقیق‌، بررسی ‌اثر 8 هفته ‌تمرین ‌هوازی ‌بر لیپوپروتئین‌های ‌VLDL-c, HDL-c, LDL-c , کلسترول‌، تری‌گلیسیریدوRF است‌. از میان ‌زنان ‌سالم ‌غیرورزشکار شهر اهواز 30 نفر از طریق ‌روش ‌نمونه‌گیری‌خوشه‌ای ‌انتخاب‌ و به‌طور تصادفی ‌به ‌2 گروه 15 ‌نفری ‌تمرین‌ و کنترل‌ تقسیم‌ شدند. قبل ‌از شروع ‌تمرین‌ها از هر دو گروه‌ پیش‌آزمون‌ گرفته ‌شد، سپس ‌گروه ‌تمرین ‌به‌ مدت 8 ‌هفته‌، هفته‌ای 3 ‌روز و هر روز 1 ساعت‌ تحت ‌تمرین‌های ‌هوازی ‌با شدت 60 ‌تا 70 درصد HRmax قرار گرفتند. در این ‌مدت‌، گروه ‌کنترل ‌هیچ ‌فعالیت ‌بدنی ‌خاصی ‌نداشتند و از هر دو گروه‌ نیز خواسته ‌شده ‌بود که ‌در این‌ مدت ‌از خوردن ‌غذاهای ‌چرب ‌خودداری ‌کنند و بعد از 8 هفته‌ از هر 2 گروه‌ پس‌آزمون ‌به ‌عمل‌آمد. سپس‌ داده‌های ‌به ‌دست‌ آمده ‌از آزمون‌های ‌دو گروه‌، مورد تجزیه‌ و تحلیل‌آماری ‌قرار گرفت‌. برای ‌این ‌کار از آمار توصیفی ‌و آزمون ‌t همبسته ‌در سطح ‌5/0 استفاده ‌شد.یافته ها نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 70 درصدHRmax روی LDL-C, HDL-C, VLDL-C کلسترول و تری گلیسیرید و RFزنان غیرورزشکار 30 تا 50 سالة شهر اهواز تأثیر معنی داری داشت. به طور کلی, نتایج این تحقیق آشکار ساخت که زنان میانسال با انجام فعالیت های ورزشی می توانند عوامل خطرزای قلبی _ عروقی خود را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها