اثر پیاده روی منظم بر کاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداری

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌ حاضر، با هدف‌ بررسی‌ اثر پیاده‌ روی‌ بر کاهش‌ میزان‌ کمردرد زنان‌ باردار در سه‌ ماهة‌ دوم‌ و سوم‌ بارداری‌ به‌ اجرا درآمد. جامعة‌ آماری‌ پژوهش‌ را کلیة‌ خانم‌های‌ باردار مراجعه‌کننده‌ به‌ کلینیک‌ مراقبت‌های‌ دوران‌ بارداری‌ منطقة‌ 4 شهرستان‌ قم‌ (155 نفر) تشکیل‌ می‌دادند که‌ از بین‌ آنها 20 نفر سه‌ ماهة‌ دوم‌ و 20 نفر سه‌ ماهة‌ سوم‌ بارداری‌ به‌ صورت‌ در دسترس‌ انتخاب‌ شدند. سپس‌ به‌ چهار گروه‌ تجربی‌ 1 (شروع‌ فعالیت‌ ورزشی‌ از سه‌ ماهة‌ دوم‌ بارداری‌)، تجربی‌ 2 (شروع‌ فعالیت‌ ورزشی‌ از سه‌ ماهة‌ سوم‌ بارداری‌)، گواه‌ 1 (برای‌ گروه‌ تجربی‌ 1) و گواه‌ 2 (برای‌ گروه‌ تجربی‌ 2) تقسیم‌ شدند. در ابتدا و انتهای‌ پژوهش‌ میزان‌ کمردرد آزمودنی‌ با استفاده‌ از پرسشنامة‌ سنجش‌ کمردرد کبک‌ ارزیابی‌ شد. فعالیت‌ ورزشی‌ دو گروه‌ تجربی‌، برنامة‌ ویژه‌ای‌ شامل‌ پیاده‌ روی‌ با شدت‌ 50 تا 65 درصد ضربان‌ قلب‌ بیشینه‌ به‌ مدت‌ 2 ماه‌ و 3 جلسه‌ در هفته‌ بود. زمان‌ هر جلسه‌ تمرین‌ در هفتة‌ اول‌ 15 دقیقه‌ بود که‌ تا هفتة‌ هشتم‌ به‌ 30 دقیقه‌ رسید.

کلیدواژه‌ها