بررسی تاثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه ناحیه 2 خرم آباد

نویسندگان

چکیده

تحقیق‌ حاضر نیز با هدف ‌بررسی ‌اثر 8 هفته‌ حرکات ‌ایروبیک ‌بر میزان ‌افسردگی و پیشرفت‌ تحصیلی‌ دختران‌ دانش‌آموز سال ‌اول ‌دورة ‌متوسطة‌ ناحیة ‌خرم‌آباد انجام ‌شد. به ‌این ‌منظور 2456 نفر از دانش‌آموزان‌ پرسشنامة افسردگی ‌را تکمیل ‌کردند و معدل ‌ترم‌ اول ‌آنان‌ نیز ثبت ‌شد. بعد از تجزیه‌ و تحلیل‌ پرسشنامه‌ها از بین‌ 570 نفری‌ که‌ دارای ‌افسردگی‌ خفیف‌، متوسط ‌و شدید بودند و از لحاظ‌ پیشرفت‌ تحصیلی ‌نیز در سطح‌ ضعیفی ‌قرار داشتند، 60 نفر به ‌صورت‌ تصادفی ‌انتخاب‌ و به ‌طور تصادفی ‌به ‌دو گروه‌ تجربی‌(30 = n ) و کنترل‌(30 = n ) تقسیم‌ شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته, هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت حرکات ایروبیک را انجام دادند بعد از پایان دوره تمرینی هر دو گروه پرسشنمه افسردگی بک را پر کردند و بعد از اتمام امتحانات ترم دوم معدل ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در پایان‌، نتایج ‌نشان ‌داد پس ‌از انجام‌ حرکات ‌ایروبیک‌ به ‌مدت ‌8 هفته ‌بین ‌میانگین ‌افسردگی‌گروه ‌تجربی ‌و کنترل‌ تفاوت معنی‌داری ‌وجود دارد اما بین ‌پیشرفت ‌تحصیلی‌ دو گروه ‌تفاوت معنی‌داری‌ مشاهده‌ نشد.

کلیدواژه‌ها