رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی ( RSA ) در زنان بسکتبالیست

نویسندگان

چکیده

: در بسیاری ‌از ورزش‌های‌ تیمی ‌از جمله ‌بسکتبال‌، هاکی‌ و فوتبال‌ توانایی ‌تکرار فعالیت‌های ‌سرعتی ‌با فواصل ‌بازیافت ‌کوتاه ‌از شاخص‌های ‌مهم‌ آمادگی‌ ورزشکار محسوب‌می‌شود. هدف ‌این‌ پژوهش ‌بررسی ‌رابطة‌ توان‌ هوازی ‌و توانایی‌ تکرار فعالیت‌های ‌سرعتی ‌در زنان‌ بسکتبالیست ‌بوده ‌است‌. به ‌این ‌منظور 30 بسکتبالیست ‌زن‌ عضو تیم‌های ‌برتر تهران ‌در سال‌ 84 انتخاب ‌شدند. میانگین‌ سن‌، قد، وزن ‌و درصد چربی ‌آزمودنی‌ها به‌ ترتیب ‌20 سال‌، 8/167 سانتی‌متر، 07/60 کیلوگرم و 5/22 درصد بود. هر یک ‌از آزمودنی‌ها در 2 روز مجزا، حداقل‌ به‌ فاصلة ‌ساعت‌ در مرکز سنجش‌ قابلیت‌های‌ جسمانی ‌آکادمی ‌ملی ‌المپیک ‌حاضر شدند و به ‌ترتیب ‌در آزمون ‌سنجش ‌حداکثر اکسیژن ‌مصرفی‌(VO2max) و آزمون ‌توانایی‌ تکرار فعالیت‌های ‌سرعتی‌(RSA) شرکت‌ کردند. VO2max با استفاده ‌از پروتکل ‌نوارگردان ‌بروس ‌و با دستگاه ‌تجزیه‌ و تحلیل‌ گازهای ‌تنفسی ‌و RSA با استفاده‌ از 12 تکرار دو 20 متری ‌با فواصل‌ 20 ثانیه‌ سنجیده‌ شد. برای تجزیه ‌و تحلیل‌ اطلاعات ‌از روش ‌آماری ‌ضریب‌ همبستگی ‌پیرسون‌ و نرم‌افزار SPSS12 استفاده‌ شد.