بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف ‌از انجام این ‌پژوهش ‌تأثیر دو نوع ‌شیوة ‌تمرینی ‌تناوبی ‌و تداومی‌ بر تغییرات ‌لپتین ‌دانشجویان ‌غیرورزشکار دانشگاه‌ تهران ‌است‌. در ابتدا 45 نفر از دانشجویان‌ غیرورزشکار با میانگین ‌سنی8‌/1 ? 22 سال‌، وزن ‌06/8 ? 5/67 کیلوگرم ‌و قد 23/7 ? 8/173 سانتی‌متر به‌طور تصادفی ‌خوشه‌ای ‌انتخاب ‌شدند. این ‌افراد به ‌سه‌گروه 15 ‌نفری ‌کنترل‌، تداومی ‌و تناوبی ‌تقسیم ‌شدند. قبل ‌و بعد از تمرین‌ها از هر نفر آزمایش‌خون‌ گرفته ‌شد و میزان ‌لپتین ‌آنها از طریقElisa, Sandiwhich اندازه‌گیری ‌شد. دورة ‌تمرینی‌شامل 16 ‌هفته‌ و هر هفته 3 ‌جلسه ‌تمرین ‌بود. برای ‌تعیین ‌شاخص ‌میانگین‌ و انحراف ‌استاندارد از آمار توصیفی‌ و در قسمت ‌آمار استنباطی ‌از آزمون‌t student استفاده‌شد. نتایج‌ نشان‌ داد فعالیت ‌تناوبی‌تأثیر معنی‌داری ‌بر تغییرات ‌لپتین سرم‌آزمودنی‌ها ندارد (46/0=p). اما فعالیت‌ تداومی ‌تأثیر معنی‌داری ‌بر تغییرات ‌لپتین ‌سرم ‌آزمودنی‌دارد (01/0 =p).

کلیدواژه‌ها