نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی جسمانی تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • آمادگی مهارتی هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال [دوره 30، شماره 30، 1386]

ا

 • انعطاف پذیری بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • انعقاد خون تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • انگیزه های رقابتی مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی [دوره 30، شماره 30، 1386]

ب

 • برد گرایی مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی [دوره 30، شماره 30، 1386]

ت

 • ترکیب بدنی بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • تست SLR بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • تست توماس بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • تست شوبر بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • توان بی هوازی بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • توان هوازی بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]

ج

 • جهت گیری ورزشی مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی [دوره 30، شماره 30، 1386]

چ

 • چرخه شبانه روزی تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • چگالی بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان [دوره 30، شماره 30، 1386]

ح

 • حرفه ای مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای [دوره 30، شماره 30، 1386]

خ

 • خط کش منعطف بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • خلاقیت بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • خودکارآمدی بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • خودمدار بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور [دوره 30، شماره 30، 1386]

د

 • دختران بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • درصد چربی بدن بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • دوچرخه ثابت تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم [دوره 30، شماره 30، 1386]

ر

 • رقابت طلبی مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی [دوره 30، شماره 30، 1386]

ز

 • زمان تمرین تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون [دوره 30، شماره 30، 1386]

س

 • سازگاری زمانی تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • ساعت زیستی تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون [دوره 30، شماره 30، 1386]

ش

 • شاخص توده بدنی بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان [دوره 30، شماره 30، 1386]

غ

 • غیر حرفه ای مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای [دوره 30، شماره 30، 1386]

ف

 • فاکتور 8 تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • فاکتورهای انعقادی تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • فرد غیر ورزشکار بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]

ک

 • کشتی گیر زبده بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]

ل

 • لیگ کشور بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • لوردوز کمری بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان [دوره 30، شماره 30، 1386]

م

 • مدارس فوتبال هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • مدیریت تضاد بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • مکان کنترلو سلامت روانی مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای [دوره 30، شماره 30، 1386]

ن

 • نوجوانان هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • نوع پیکری بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان [دوره 30، شماره 30، 1386]

و

 • ویتامین C بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • ویتامین E بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • ورزشکار مقایسه مکان کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • وزن بدون چربی بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • وظیفه مدار بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور [دوره 30، شماره 30، 1386]

ه

 • هدف چینی مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی [دوره 30، شماره 30، 1386]
 • هنجار هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال [دوره 30، شماره 30، 1386]