بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار

نویسنده

چکیده

: در این ‌تحقیق‌تأثیر مصرف‌ویتامین‌های‌E ‌وC ‌و ترکیب ‌این ‌ویتامین‌ها بر شاخص‌های ‌بیوانرژتیک‌ (توان‌هوازی ‌و توان ‌بی‌هوازی‌) در 36 دانشجوی ‌مرد تربیت‌بدنی مورد مطالعه ‌قرار گرفت‌. پس‌ از تقسیم ‌آزمودنی‌ها به‌ چهار گروه‌، هر یک‌ از آزمودنی‌ها 21 روز تحت‌ مصرف ‌ویتامین ‌قرار گرفتنـد. گروه ‌اول روزانه ‌400 میلی‌گرم ‌ویتامین ‌E ، گروه‌ دوم 1000 میلی‌گرم ویتامین‌C، گروه ‌سوم‌ 400 میلی‌گرم ‌ویتامین ‌ E همراه ‌با 1000 میلی‌گرم ‌ویتامین C و گروه‌ چهارم ‌طی ‌همین ‌مدت‌، مادة‌ دارونما مصرف ‌کردند. بعد از تجزیه‌ و تحلیل ‌آماری‌ بر اساس تحلیل ‌واریانس‌ یکطرفه‌ (ANOVA) و آزمون ‌فریدمن ‌و آزمون ‌تعقیبی ‌توکی‌در سطح‌ احتمال05‌/0? P و با ضریب‌ اطمینان ‌95 درصد، نتایج ‌این‌ مطالعه ‌نشان‌ داد مصرف‌ روزانة ‌میلی‌گرم ‌ویتامینE‌، 1000 میلی گرم ‌ویتامین‌ C‌و 400 میلی‌گرم ‌ویتامین ‌ E ‌همراه با 1000 میلی‌گرم ‌ویتامینC ‌ به ‌مدت‌ سه هفته ‌بر توان ‌هوازی‌ و بی‌هوازی‌ دانشجویان ‌تأثیر معنی‌داری‌دارد.

کلیدواژه‌ها