بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان

نویسنده

چکیده

: هدف ‌از تحقیق ‌حاضر، ارائة ‌الگوی ‌تغییرات ‌میزان ‌درصد چربی‌، چگالی‌، شاخص ‌تودة ‌بدن ‌و گونه ‌پیکری ‌دختران 13 ‌تا 17 سالة ‌شهر همدان ‌است‌. بدین منظور از بین‌ مدارس‌ راهنمایی ‌و متوسطة ‌شهر همدان‌، تعدادی ‌مدرسه ‌به ‌صورت ‌تصادفی ‌انتخاب‌ شدند. سپس‌ از بین‌ دانش‌آموزان 13 ‌تا 17 سالة ‌مدارس‌ منتخب‌، 500 نفر (در 5 گروه‌ سنی‌) به ‌صورت ‌تصادفی ‌انتخاب ‌شدند. درصد چربی ‌بدن‌، چگالی‌، BMI و نوع‌ پیکری ‌آزمودنی‌ها به‌ دست‌ آمد. برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌های ‌به ‌دست ‌آمده‌ از ضریب ‌همبستگی ‌پیرسون ‌و آزمون ‌t استفاده ‌شد. نتایج ‌نشان ‌داد که‌ در دختران 13 ‌تا 15 ساله‌ اندازة ‌چربی ‌بدن‌ سیر صعودی ‌دارد و هنگامی‌ که ‌به‌ سنین ‌بزرگسالی ‌(17 سالگی‌) نزدیک ‌می‌شوند، تودة ‌چربی ‌بدن ‌کاهش ‌می‌یابد. شاخص‌ تودة ‌بدنی ‌دختران‌ از 13 تا 15 سالگی ‌افزایش‌ می‌یابد، اما در 16 سالگی ‌روند تغییرات‌ حالت ‌یکنواخت ‌پیدا می‌کند و بعد از آن‌ تا 17 سالگی ‌اندکی ‌کاهش ‌می‌یابد. شاخص‌ تودة‌ بدنی ‌نیز به ‌عنوان‌ یک عامل ‌مهم ‌سلامتی ‌تغییرات‌ تقریباً مشابهی ‌را طی ‌می‌کند. چگالی ‌بدن‌ گروه آزمودنی‌ها تا 15 سالگی ‌کاهش‌ سریعی ‌دارد، سپس‌تا 17 سالگی ‌کم‌ کم‌ افزایش ‌می‌یابد. همچنین اجزای نوع پیکری آزمودنی ها در مجموع به ترتیب اندو _ اکتو _ مزومورفی برتری داشتند.

کلیدواژه‌ها