بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده

چکیده

: هدف‌ ایــن‌ پژوهش‌، بررسی‌ اثر برد و باخـت‌ با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ هدفی‌ (وظیفه‌مدار و خودمدار) بر میزان‌ احساس‌ خودکارامدی‌ در فوتبالیست‌های‌ لیگ‌ کشور (دستة‌ اول‌ و برتر) است‌. بدین‌ منظور 60 آزمودنی‌ به‌ طور تصادفی‌ تحت‌ عنوان‌ حجم‌ نمونه‌ در جامعة‌ آماری‌ تیم‌های‌ شرکت‌کننده‌ در لیگ‌ دستة‌ اول‌ و برتر کشور شرکت‌ کردند. آزمودنی‌ها قبل‌ و بعد از مسابقه‌ به‌ پرسشنامة‌ احساس‌ خودکارامدی‌ بندورا و پرسشنامه‌های‌ وظیفه‌مداری‌ و خودمداری‌ در ورزش‌ پاسخ‌ دادند. پس‌ از استخراج‌ یافته‌ها و تنظیم‌ جداول‌ توزیع‌ فراوانی‌، به‌ بررسی‌ و مقایسة‌ داده‌های‌ حاصله‌ بانورم‌ مندرج‌ پرسشنامه‌، به‌ ارزیابی‌ میزان‌ احساس‌ خودکارامدی‌ آزمودنی‌ها پرداخته‌ شد. نتایج‌ حاصل‌ نشان‌ داد میزان‌ احساس‌ خودکارامدی‌ وظیفه‌مداران‌ بعد از برد به‌ صورت‌ معنی‌داری‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ (00/0=P)، همچنین‌ بعد از باخت‌ کاهش‌ معنی‌داری‌ مشاهده‌ شد (00/0=P). در همین‌ مورد احساس‌ خودکارامدی‌ در خودمداران‌ پس‌ از باخت‌ کاهش‌ معنی‌دار
(00/0 =P) و پس‌ از برد افزایش‌ معنی‌داری‌ (00/0 =P) را نشان‌ داد. بین‌ میانگین‌های‌ مقادیر احساس‌ خودکارامدی‌ در دو گروه‌ وظیفه‌مدار بعد از برد (14/0 =P) و نیز بعد از باخت‌ (77/0 = P) تفاوت‌ معنی‌داری‌ مشاهده‌ نشد.

کلیدواژه‌ها