هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش هنجاریابی آمادگی های مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سال مدارس فوتبال بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعة آماری را کلیة نوجوانان 10 تا 12 سالة مدارس فوتبال دارای مجوز از هیأت فوتبال استان اصفهان تشکیل می دادند که در شهر اصفهان فعالیت داشتند. نمونه شامل 171 نوجوان 10, 11 و 12 ساله بود که از هر مدرسة فوتبال در هر ردة سنی 4 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. و در آزمون های مهارتی فدراسیون فوتبال انگلستان که رواِِیی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود, شامل دویدن با توپ, چرخیدن با توپ, سرعت دویدن و دریبل کردن شرکت کردند. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل میانگین, انحراف استاندارد, فراوانی و رتبة درصدی استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش سن نوجوانان توانایی آنان در آزمون های دویدن با توپ, چرخیدن با توپ, سرعت دویدن و دریبل کردن بهبود یافت و در نهایت هنجار هر مهارت برای نوجوانان سه گروه سنی تهیه شد.

کلیدواژه‌ها