بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان

نویسنده

چکیده

: هدف ‌از این‌تحقیق‌، بررسی ‌تأثیر 8 هفته ‌حرکات ‌اصلاحی ‌بر میزان ‌قوس‌کمری‌است‌. به ‌این‌ منظور 30 دانشجوی ‌دختر 25-19 سالة‌ دانشگاه ‌لرستان‌ که‌ مبتلا به ‌لوردوز کمری ‌بودند، با میانگین‌سنی‌7/1 ? 21 سال ‌به ‌طور تصادفی ‌به ‌عنوان ‌نمونه‌ انتخاب ‌و به‌ طور تصادفی ‌به‌ دو گروه‌ تجربی‌ (15 نفر) و کنترل ‌(15 نفر) تقسیم ‌شدند. انحنای‌ کمری ‌با استفاده ‌از روش‌ خط‌کش ‌منعطف‌ در وضعیت ‌ایستاده‌، میزان‌ انعطاف‌ عضلات‌ همسترینگ ‌با استفاده ‌از روش ‌بالا آوردن‌ مستقیم‌ پا (SLR)، کوتاهی‌ عضلات‌ خم‌کنندة ‌ران‌ با گونیامتر (آزمون‌ توماس‌)، میزان ‌انعطاف‌ عضلات‌ باز کنندة‌ کمر با استفاده ‌از متر نواری ‌و آزمون ‌شوبر (Schober)، قدرت ‌عضلات ‌شکم‌ از طریق ‌آزمون‌ دراز و نشست ‌اندازه‌گیری ‌شد. گروه ‌تجربی ‌به ‌مدت 8 ‌هفته‌، هفته‌ای 3 ‌جلسه ‌و هر جلسه‌ 60 دقیقه‌ حرکات‌ اصلاحی ‌را انجام‌ دادند. گروه‌ کنترل ‌در این ‌مدت‌ هیچ‌گونه ‌حرکات ‌ اصلاحی ‌انجام ‌ندادند. در پایان ‌دورة‌ تمرین‌، اندازه‌گیری‌ ها در مورد دو گروه ‌بار دیگر انجام ‌و نتایج ‌تحقیق ‌با استفاده‌ از برنامة‌آماری‌SPSS و آزمون‌t مستقل ‌و همبسته‌ در سطح 05 ‌/0 = ? مورد تجزیه ‌و تحلیل ‌قرار گرفت‌.

کلیدواژه‌ها