بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد

نویسنده

چکیده

این‌ تحقیق‌ برای ‌بررسی ‌میزان ‌تأثیر ویژگی‌های ‌فردی ‌مدیران‌ سازمان ‌تربیت‌بدنی ‌و وزارت ‌علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری ‌بر خلاقیت ‌و مدیریت‌ تضاد صورت ‌گرفته‌ است‌. نمونة‌ تحقیق ‌شامل‌ کلیة ‌مدیران ‌سطح ‌عالی‌ و میانی‌ سازمان‌ تربیت‌بدنی‌ (75 نفر) و وزارت‌ علوم‌، تحقیقات ‌و فناوری‌ (85 نفر) است‌. ابزارهای ‌اندازه‌گیری ‌این تحقیق ‌عبارتند از: 1. پرسشنامة‌ خلاقیت ‌دکتر عابدی ‌که ‌شامل ‌پرسش‌ سه‌ گزینه‌ای ‌است‌. 2. پرسشنامة‌ مدیریت تضاد رابینز که ‌شامل ‌ پرسش‌هفت ‌گزینه‌ای ‌است‌. 3. پرسشنامة‌ ویژگی‌های‌ شخصی ‌مدیران ‌که ‌شامل ‌پرسش ‌است‌. روش‌های‌ آماری‌ که ‌در این ‌تحقیق ‌به ‌کار رفته‌ عبارت ‌بودند از: ضریب ‌همبستگی ‌پیرسون‌، آزمون‌t ، آزمون‌ کالموگراف‌ اسیرنف‌، رگرسیون چند گانه‌ و آزمون‌ خی‌دو. در ضمن‌ برای ‌اطمینان ‌از روایی ‌پرسشنامه‌ها از آزمون‌ مجدد یا بازآزمایی ‌به‌ فاصلة ‌روز به‌ کار رفت‌. نتایج‌ به ‌دست‌آمده ‌نشان‌می‌دهد که ‌ویژگی‌های ‌فردی‌ (سن‌، جنسیت‌، سابقة‌ورزشی‌، سابقة‌خدمت‌، میزان ‌تحصیلات‌، رشتة ‌تحصیلی‌) تأثیری ‌بر میزان ‌خلاقیت‌ و نوع ‌مدیریت‌ تضاد مدیران‌ سازمان‌های ‌مورد بررسی‌ ندارد.

کلیدواژه‌ها