مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آ ن با انگیزه های رقابتی

نویسنده

چکیده

هدف ‌از تحقیق‌ حاضر مقایسة‌ جهت‌گیری ‌ورزشی‌ دانشجویان ‌دختر و پسر ورزشکار رشته‌های ‌انفرادی ‌و گروهی‌ شرکت ‌کننده‌ در هفتمین ‌المپیاد ورزشی ‌و رابطة ‌آن ‌با انگیزه‌های‌ رقابتی ‌آنها بود (2350 =N). نمونة‌ آماری ‌این ‌تحقیق‌ را 720 نفر از دانشجویان‌ دختر و پسر ورزشکار رشته‌های‌ انفرادی‌ و گروهی ‌تشکیل‌می‌دادند. ابزار اندازه‌گیری این‌ تحقیق‌ عبارت ‌بود از پرسشنامة ‌جهت‌گیری ‌ورزشی ‌(SOQ) گیل ‌و دی‌تری‌(1988) و پرسشنامة ‌انگیزه‌های ‌رقابتی ‌(SAI) ویلیس‌(1986). روایی ‌ملاکی ‌و پایایی ‌آزمون _ آزمون ‌مجدد این ‌پرسشنامه‌ها در سطح ‌05/0P< معنادار بود. در این‌ تحقیق ‌فرضیه‌هایی‌ در سطح ‌05/0P< مورد آزمون ‌قرار گرفتند که ‌اهم‌ نتایج‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از: بین‌ ابعاد جهت‌گیری‌ ورزشی‌ دانشجویان‌ ورزشکار دختر و پسر تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود نداشت‌، اگر چه ‌در ابعاد رقابت‌ طلبی‌ و هدف‌چینی‌ دانشجویان ‌ورزشکار رشته‌های ‌گروهی ‌نسبت ‌به ‌انفرادی‌ برتری‌ داشتند. بین ابعاد جهت گیری ورزشی و انگیزه های رقابتی رابطة مثبت و معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها