تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم

نویسنده

چکیده

: با توجه‌به مطالعات ‌بسیاری ‌که‌ تأثیر ورزش ‌را بر هموستاز خون‌ را بررسی ‌کرده‌اند، نقش ‌آمادگی ‌جسمانی ‌افراد در تغییرات‌ ایجاد شده ‌در سیستم‌ انعقادی ‌خون‌ هنوز مورد بحث‌ است‌. افراد شرکت‌کننده ‌در این ‌مطالعه 26 ‌مرد جوان‌ سالم ‌بودند. که از لحاظ ‌جسمانی ‌به ‌دو گروه ‌فعال ‌و غیرفعال ‌تقسیم‌ شدند. گروه ‌فعال ‌حداکثر از 2 ماه ‌قبل ‌به ‌طور متوسط‌3 بار در هفته‌ به ‌مدت‌ نیم ‌ساعت‌ به‌ ورزش‌ هوازی ‌با دوچرخة‌ ثابت ‌می‌پرداختند. به‌ منظور تعیین ‌اثر یک‌ جلسه ‌ورزش‌ بر فاکتورهای ‌انعقادی‌ در افراد فعال ‌و غیرفعال ‌تست ‌دوچرخة‌ ثابت ‌انجام ‌شد. گروه فعال ورزش موجب افزایش معنی دار فعالیت فاکتورهای 8, 9, ون ویلبراند و فیبرینوژن و همزمان کاهش معنی دار فعالیت فاکتور 7 و مقدار aPTT و آنتی ژن ون ویلبراند شد. بنابراین هر گونه فعالیت بدنی به ویژه برنامه های ورزشی باید به دقت از نظر تأثیری که بر تعادل هموستاتیک دارند تحقیق شوند تا با کنترل این مارکرها بتوان خطر ناشی از ورزش حرفه ای حتی در افراد سالم را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها