بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار

نویسنده

چکیده

هدف از این بررسی مقایسه عوامل جسمانی و ترکیب بدنی کشتی گیران زبده با افراد غیرورزشکار است. بدین منظور30 نفردر دوگروه تحت عنوان حجم نمونه از جامعه آماری کشتی گیران زبده و افراد غیرورزشکار انتخاب شدند. میانگین سن, قد و وزن در کشتی گیران زبده شامل 9/1 ± 5/21 سال و 0/7 ± 7/22 سانتی متر و14 ± 53/75 کیلوگرم و همین مقادیر در افراد غیرورزشکار برابر با 7/1 ±7/22 سال, 5/5 ± 2/175 سانتی متر و 9/9± 5/73 کیلوگرم بود. در این تحقیق درصد چربی, وزن بدون چربی و شاخص تودة بدنی و آزمون های جسمانی قدرت, سرعت و چابکی ارزیابی شدند.درصد چربی بدن (006/0=P), قدرت (002/0=P), سرعت (000/0=P),و چابکی (000/0=P) کشتی گیران با افراد غیرورزشکار به صورت معنی داری تفاوت داشت. با این حال در مقادیر توده بدون چربی (054/0 = P) و شاخص تودة بدنی (24/0 = P) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد, همچنین در بررسی رابطة بین درصد چربی با سرعت (62/0 =r, 013/0 =P), چابکی با سرعت (70/0= r, 003/0= P) و قد با چابکی (53/0- = r, 04/0 = P) همبستگی معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها