دوره و شماره: دوره 29، شماره 29 - شماره پیاپی 1694، شهریور 1386