مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی تناوبی سرعتی و تناوبی استقامتی بر برخی حجم ها و ظرفیت های ریوی دانشجویان دختر غیر ورزشکار

نویسنده

چکیده

هدف ‌از تحقیق ‌حاضر، مقایسة‌ دو نوع ‌برنامة ‌تمرینی ‌تناوبی ‌سرعتی‌ و تناوبی‌ استقامتی‌ بر روی‌ برخی‌ از ظرفیت‌ها و حجم‌های‌ ریوی‌ است‌. بر این ‌اساس‌ دختر غیرورزشکار با دامنة ‌سنی‌ 18- 22 سال‌ به ‌طور داوطلب‌ انتخاب‌ و در دو گروه ‌تمرینات‌ تناوبی ‌سرعتی ‌و تناوبی ‌استقامتی ‌به ‌مدت‌ 8 هفته ‌و هفته‌ای ‌سه جلسه ‌شرکت‌ داده ‌شدند. برای ‌اندازه‌گیری‌ و برآورد حجم‌ها و ظرفیت‌های‌ ریوی‌( TLC, RV, ERV, IRV, TV, VC ) قبل‌ و بعد از تمرین ‌از دستگاه ‌اسپیرومتری ‌استفاده ‌شد. در تجزیه‌ و تحلیل‌ آماری‌برای‌ مقایسه‌ میانگین‌ها از آزمون‌های‌T وابسته ‌و غیروابسته ‌استفاده ‌شد. تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ نشان‌ داد تمرینات ‌تناوبی ‌سرعتی‌، اختلاف‌ معنی‌داری‌ در میزان‌ حجم‌ها و ظرفیت‌های ‌ریوی ‌به ‌جزRV ایجاد نکرد. حال‌ آنکه ‌تمرینات ‌تناوبی ‌استقامتی ‌توانست ‌جز IRV باقی‌ حجم‌ها و ظرفیت‌های ‌ریوی‌ را به‌ طور معنی‌داری ‌افزایش ‌دهد و در نهایت‌ بین ‌دو برنامة‌ تمرینی ‌اختلاف‌ معنی‌داری‌ مشاهده ‌نشد.