بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها

نویسنده

چکیده

هدف ‌از این‌ پژوهش‌، بررسی ‌اثر مدت ‌زمان ‌استراحت ‌در بین ‌تمرینات ‌اینتروال ‌و مصرف‌ مکمل ‌ویتامین ‌ث‌ بر روی‌ مقادیر آنزیم‌های‌ LDH و CPK سرم ‌خون ‌است‌. به ‌این ‌منظور سه‌ گروه ‌شامل‌ گروه ‌اول ‌با 1 دقیقه ‌استراحت‌ در بین ‌دو وهله دو‌400 متر، گروه ‌دوم ‌با 3 دقیقه ‌استراحت‌ در بین ‌دو وهله ‌دو 400 متر و گروه ‌سوم ‌با 3 دقیقه ‌استراحت‌ بین ‌دو وهله‌ دو 400 متر به‌ همراه ‌مصرف ‌مکمل ‌ویتامین‌ ث‌ در این ‌پژوهش‌ شرکت‌ داشتند. این ‌تحقیق ‌از نوع ‌نیمه‌تجربی‌، درون‌ گروهی‌ و بین‌ گروهی ‌است‌ و از پیش ‌و پس‌آزمون ‌برای ‌مقایسة‌ تغییرات‌ و بررسی‌ نتایج ‌استفاده ‌شده ‌است‌. آزمون ‌آماری ‌به ‌کار گرفته ‌شده‌ t-test و ANOVA بود و داده‌های ‌پژوهش‌ با استفاده ‌از نرم‌افزار spss.10 مورد تجزیه‌ و تحلیل ‌قرار گرفتند. از آمار توصیفی ‌با سطح ‌معنی‌داری 05/0 و همچنین ‌آمار استنباطی ‌برای ‌آزمون‌ فرضیه‌های ‌تحقیق‌ استفاده ‌شد. جامعة ‌آماری ‌تحقیق ‌را 27 دانشجوی‌ ورزشکار تشکیل‌ می‌دادند که ‌در 3 گروه ‌9 نفره ‌مورد آزمون ‌قرار گرفتند. نتایج ‌تحقیق ‌بیانگر آن ‌است ‌که ‌فعالیت‌ بدنی ‌موجب ‌افزایش ‌معنی‌داری ‌در میزان‌ آنزیم‌های‌LDH و CPK سرم ‌خون‌ می‌گردد (05/0 > P ). همچنین ‌مدت‌ زمان ‌استراحت‌ بر روی‌ میزان ‌LDH سرم‌ خون ‌تأثیر معنی‌داری ‌ نداشته ‌ولی ‌مدت‌ زمان ‌استراحت ‌بر روی‌ میزانCPK سرم ‌خون‌ تأثیر معنی‌داری‌ داشته ‌است‌، به ‌گونه‌ای ‌که ‌در گروه ‌با استراحت‌ بیشتر، میزان‌ آنزیم ‌مذکور کمتر بوده‌است‌ (05/0 > P). مصرف‌ ویتامین ‌ث‌ سبب ‌افزایش‌ معنی‌داری‌ در میزان‌ LDH و کاهش ‌معنی‌داری ‌در میزان‌ CPK سرم‌ خون‌ شده ‌است‌ (05/0 > P ).

کلیدواژه‌ها