بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

هدف‌ از این‌ پژوهش ‌بررسی ‌عوامل ‌مرتبط ‌با استقرار و به‌ کارگیری‌ سیستم ‌اطلاعاتی ‌مدیریت ‌در فدراسیون‌های ‌ورزشی ‌ایران ‌از دیدگاه ‌مدیران ‌آنها بوده ‌است‌. بنابراین‌ در این‌ راستا پرسشنامه‌ای ‌تهیه ‌و پس ‌از تعیین‌ روایی ‌و پایایی ‌آن‌ در بین ‌نمونه 50 ‌نفری‌ مورد نظر از جامعه ‌آماری‌ پژوهش‌، شامل‌ رییس‌، نایب ‌رییس‌و دبیر فدراسیون‌های ‌ورزشی‌ توزیع ‌شد. با توجه ‌به ‌اهداف ‌پژوهش‌، فرضیه‌هایی ‌ساخته ‌شده ‌و با استفاده ‌از آزمون‌ آماری‌ دو جمله‌ای ‌فرضیه‌ها به‌ آزمون ‌کشیده ‌شده‌ است‌. نتایج ‌بررسی ‌حاکی ‌از آن‌ است‌ که ‌مدیران ‌فدراسیون‌های ‌ورزشی ‌با فواید و ویژگی‌های ‌سیستم ‌اطلاعاتی‌ مدیریت‌ آشنایی ‌دارند. مدیران‌ فدراسیون‌های‌ ورزشی‌ با سیستم‌های ‌اطلاعاتی ‌رایج‌ در سازمان‌های‌ موفق ‌آشنایی‌ ندارند. پدیده‌ مقاومت‌ مدیران‌ در برابر استقرار و به‌ کارگیری‌MIS در فدراسیون‌ها وجود دارد. پدیده‌ مقاومت‌ کارکنان ‌در برابر استقرار و به ‌کارگیری‌ MIS در فدراسیون‌ها وجود دارد. از نظر مدیران‌، استقرار و به‌ کارگیری‌MIS در فدراسیون‌های‌ ورزشی ‌پرهزینه ‌است‌. از نظر مدیران‌، روش‌های‌ سنتی ‌تامین ‌اطلاعات‌ در فدراسیون‌ها مناسب‌ نبوده ‌و کارایی ‌لازم ‌را ندارد. از نظر مدیران‌، عوامل ‌نامناسب‌ سازمانی ‌مانع ‌استقرار و به‌ کارگیری‌MIS در فدراسیون‌های ‌ورزشی‌ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها