تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد VO2max کشتی گیران تیم ملی

نویسنده

چکیده

هدف ‌از مطالعة ‌حاضر، تعیین ‌اعتبار آزمون‌های ‌بروس‌ و کانکانی ‌با روش‌ گاز آنالیزر در برآورد حداکثر اکسیژن‌ مصرفی‌(Vo2max) کشتی‌گیران ‌تیم ‌ملی‌ است‌. به ‌این‌ منظور 24 نفر از کشتی‌گیران ‌دعوت‌ شده‌ به‌ اردوی‌ تیم‌ ملی ‌به ‌طور غیرتصادفی ‌و هدفدار از جامعة ‌کشتی‌گیران‌ برتر کشور انتخاب‌ شدند (سن‌= 7/2 ± 3/24 سال‌، قد = 5/8 ± 175 سانتی‌متر و وزن‌=6/20 ± 6/77 کیلوگرم‌). برای‌ تعیین ‌اعتبار آزمون‌های‌ بروس‌ و کانکانی ‌در برآورد Vo2max از روش‌ گاز آنالیزر استفاده ‌شد. نتایج ‌ضریب‌ همبستگی ‌پیرسون ‌نشان ‌داد که ‌همبستگی ‌مثبت‌ و بالایی ‌بین‌آزمون‌ بروس‌ و گاز آنالیزر در برآورد Vo2max کشتی‌گیران ‌وجود دارد (94/0 = r ). در حالی ‌که‌ بین‌ آزمون‌ کانکانی ‌و روش‌ گاز آنالیزر همبستگی‌ بالایی ‌مشاهده‌ نشد (29/0=r). با توجه‌ به‌ نتایج‌ به ‌دست‌ آمده ‌مشخص‌ شد که‌ آزمون‌ بروس‌ آزمون ‌مناسبی ‌برای‌ برآورد Vo2max کشتی‌گیران ‌نخبة ‌کشور است‌.

کلیدواژه‌ها