مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار ( با مهارت باز و بسته ) و غیر ورزشکار

نویسنده

چکیده

هدف‌ از تحقیق ‌حاضر، مقایسة ‌هوش ‌هیجانی ‌در بین ‌زنان ‌ورزشکار (با مهارت‌های ‌ورزشی ‌باز و بسته‌) و غیرورزشکاران ‌است‌. آزمودنی‌های ‌این‌تحقیق‌80 ورزشکار (50 ورزشکار با مهارت ‌باز و 30 ورزشکار با مهارت‌ بسته‌) که‌ به ‌طور تصادفی از بین ‌باشگاه‌های‌ برتر شهر اصفهان ‌انتخاب ‌شدند و 80 غیرورزشکار، با دامنة ‌سنی ‌18 تا 30 سال‌ بودند. برای ‌سنجش‌ میزان ‌هوش ‌هیجانی ‌آزمون‌ها، از پرسشنامة ‌هوش‌ هیجانی‌ آزمون ها، از پرسشنامة هوش هیجانی کارسون‌ و همکاران ‌استفاده ‌شد. پس‌ از جمع‌آوری‌ اطلاعات‌، با استفاده‌ از روش ‌آماری‌ t-test و ANOVA به ‌تجزیه ‌و تحلیل‌ آماری‌ پرداخته ‌شد. نتایج ‌نشان ‌داد بین‌ میانگین ‌هوش‌ هیجانی ‌ورزشکاران ‌با مهارت‌ باز و بسته ‌و ورزشکاران ‌شرکت کننده در این تحقیق اختلاف معنی داری وجود ندارد (به ‌ترتیب
‌87/0 =p و67/0=P، اما بین میانگین‌ هوش‌ هیجانی‌ ورزشکاران ‌و غیرورزشکاران ‌تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود دارد (035/0 = p ).