تاثیر دو جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین در روز بر غلظت ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی در دختران نخبخه ژیمناست

نویسنده

چکیده

هدف ‌پژوهش ‌حاضر، بررسی ‌تأثیر دو جلسه ‌تمرین ‌در مقایسه ‌با یک‌ جلسه ‌تمرین ‌در روز بر غلظت ‌ایمونوگلوبولین‌ A و پروتئین ‌تام ‌بزاقی‌در دختران ‌نخبة ‌ژیمناست ‌بوده ‌است‌. به ‌این‌منظور 11 ژیمناست ‌دختر نخبه ‌با میانگین‌ سنی‌2±11 سال‌، قد 11±145 سانتی‌متر و وزن ‌8±34 کیلوگرم ‌تمرینات ‌منتخب ‌ژیمناستیک ‌را طی‌2 مرحله ‌اجرا کردند. مرحلة ‌اول ‌شامل‌1 جلسه‌ تمرین ‌در روز بود که‌ در ساعت ‌8-6 عصر به‌ اجرا درآمد. مرحلة ‌دوم ‌شامل ‌2 جلسه‌ تمرین ‌در روز بود که‌ جلسة ‌اول‌ در ساعت ‌5/10-5/8 صبح‌ و جلسة ‌دوم ‌ساعت ‌8-6 عصر انجام ‌شد. نمونه‌گیری‌های‌ بزاقی ‌طی ‌3 مرحله ‌قبل‌، بلافاصله ‌و 2 ساعت‌ پس‌ از فعالیت‌ انجام ‌شد. ایمونوگلوبولین‌ A به ‌روش ‌نفلومتری‌ و پروتئین ‌تام ‌به ‌روش‌ برادفورد اندازه‌گیری‌ شدند. غلظت‌ ایمونوگلوبولین‌ A پس‌ از فعالیت‌ تغییر معنی‌داری‌ نداشت‌ و لیکن‌ غلظت‌ پروتئین ‌تام ‌متعاقب ‌1 و 2 جلسه‌ تمرین ‌افزایش‌ معنی‌داری‌ یافت‌. نتایج‌ تحقیق‌ نشان ‌داد که‌ تغییرات‌ در غلظت‌ ایمونوگلوبولین‌ A متأثر از حجم‌ تمرین ‌نیست‌ ولی ‌پروتئین ‌تام ‌تحت‌ تأثیر حجم ‌تمرین ‌تغییر می‌کند.