مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA بزاقی نوجانان ورزشکار حرفه ای و تفریحی

نویسنده

چکیده

ایمنوگلوبولین‌A ( IgA ) مهم‌ترین ‌آنتی‌بادی ‌موجود در بزاق ‌انسان ‌است‌ که‌ در ایمنی ‌مخاطی ‌و پیشگیری ‌از عفونت‌های‌ مجاری‌ فوقانی ‌تنفسی ‌(URTI) نقش‌ بسزایی ‌دارد. غلظت‌IgA بزاقی‌ در نتیجة ‌فعالیت‌های‌ شدید تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرد. هدف‌ تحقیق ‌حاضر بررسی ‌تأثیر پاسخ‌ سیستم ‌ایمنی ‌مخاطی ‌نوجوانان ‌ورزشکار با آمادگی ‌بدنی ‌متفاوت‌ به‌یک‌ جلسه ‌فعالیت‌ شدید وامانده‌ساز بود. آزمودنی‌های ‌این ‌تحقیق ‌شامل‌نوجوان‌ پسر در قالب‌دو گروه ‌آزمودنی‌ که‌ گروه ‌اول ‌شامل ‌نوجوان ‌با میانگین ‌سنی10/16 و Vo2max برابر با ml.min-1kg-1 101/51 با حداقل‌ سه جلسه ‌تمرین ‌منظم‌ هفتگی ‌(ورزشکار حرفه‌ای‌) و گروه ‌دوم ‌شامل‌ نوجوان‌ با میانگین ‌سنی93/15 و Vo2max ml.min-1kg-1 2/44 فقط‌ یک‌ جلسه ‌تمرین‌ در هفته ‌بودند (ورزشکار تفریحی‌). نمونه‌های ‌بزاقی ‌قبل‌ و بلافاصله ‌پس‌ از انجام ‌یک‌ فعالیت ‌شدید وامانده‌ساز (آزمون ‌بروس‌) از آزمودنی‌ها گرفته ‌و غلظت‌ پروتئین ‌و IgA با روش‌ نفلومتری‌ اندازه‌گیری ‌شد. روش‌های ‌آماری‌ مورد استفاده ‌در این‌ تحقیق‌، روش‌t مستقل‌ وt وابسته ‌بود و نتایج ‌آن ‌در سطح ‌معنی‌داری ‌(05/0P<) مورد بررسی ‌قرار گرفت‌. نتایج‌ این ‌تحقیق‌ نشان ‌داد که‌ غلظت‌ پروتئین ‌بزاق ‌در هر دو گروه‌ آزمودنی ‌پس‌ از انجام ‌فعالیت‌ شدید افزایش‌ یافت‌. همچنین ‌غلظت‌ نسبی ‌IgA به ‌پروتئین ‌تام ‌بزاق‌ پس‌ از فعالیت‌ شدید در هر دو گروه‌ آزمودنی ‌کاهش‌ معنی‌داری ‌را نشان‌ داد اما مهم‌ترین‌ یافتة ‌تحقیق‌ آن‌ بود که‌ میزان ‌کاهش‌ غلظت‌ نسبی ‌IgA به ‌پروتئین ‌تام ‌بزاق ‌پس ‌از انجام ‌فعالیت‌ شدید در گروه‌ ورزشکار حرفه‌ای ‌به ‌طور معنی‌داری‌ کمتر از گروه ‌دیگر بود.

کلیدواژه‌ها